Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ข้อบัญญัติ อบต.ป่าตึง
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/สินค้า OTOP
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น / แผนการดำเนินงาน / รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าตึง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ลักษณะภูมิประเทศ
     
ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบ ทางทิศเหนือและทิศใต้มีภูเขาตั้งอยู่ทั้งสองด้าน มีที่ราบลุ่มอยู่ระหว่างกลาง มีแม่น้ำจันไหลผ่าน
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน, ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ติดต่อกับ ตำบลท่าสุด ตำบลบ้านดู่ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ติดต่อกับ ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ติดต่อกับ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และประเทศสหภาพเมียนมาร์
 

ลักษณะภูมิอากาศ
     ตรวจสอบสภาพภูมิอากาศรายวันของจังหวัดเชียงรายกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่นี่

ที่ตั้ง 
     ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย บนทางหลวงสาย 1089 จากแม่จัน – ฝาง ห่างจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร บริเวณพิกัดเอ็นซี 580309 เหนือ,718147 ใต้,901288 ตะวันออก และ 538280 ตะวันตก

เนื้อที่  
     ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 220 ตารางกิโลเมตร จำนวน 137,500 ไร่


แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ,ลำห้วย จำนวน 7 สาย ได้แก่
   - แม่น้ำจัน
   - ห้วยตาด หมู่ที่7
   - ห้วยถ้ำเสือ หมู่ที่8
   - ห้วยก้างปลา หมู่ที่15
   - ห้วยปู หมู่ที่15
   - ห้วยต่าง หมู่ที่16
   - ห้วยฮาหุ หมู่ที่19
บึง,หนองและอื่นๆ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
   - หนองแม่เฟือง หมู่ที่ 5
   - หนองบัว


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
อ่างเก็บน้ำ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
   - อ่างเก็บน้ำโละประสาท หมู่ที่6
   - อ่างเก็บน้ำบ้านใหม่เจริญ หมู่ที่18
   - อ่างเก็บน้ำห้วยมะหินฝน หมู่ที่14
ฝาย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
   - ฝายห้วยปู หมู่ที่6
   - ฝายโป่งน้ำร้อน หมู่ที่11
สระเก็บน้ำ จำนวน 6 แห่ง (หมู่11,12,14,15,16,18)
บ่อบาดาล จำนวน 4 แห่ง (หมู่5,9,14,19) (ใช้ไม่ได้)
บ่อน้ำตื้น จำนวน 20 หมู่บ้าน (หมู่ 1–20) (บ่อส่วนตัว)
ประปาภูเขา จำนวน 13 แห่ง (หมู่ 5,6,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20)
ประปาบ่อบาดาล จำนวน 5 แห่ง (หมู่ 1,2,3,7,8)

https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ : 0-5318-0022  โทรสาร : 0-5318-0021  อีเมล์ : 
admin@patung.go.th
www.patung.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง