Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ข้อบัญญัติ อบต.ป่าตึง
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/สินค้า OTOP
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น / แผนการดำเนินงาน / รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าตึง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลป่าตึง 
     จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.รวมทั้งหมด 20 หมู่บ้าน ได้แก่ 
หมู่ที่ 1

บ้านป่าบง
ผู้ใหญ่บ้าน : นายวิรัตน์  สานา
หมู่ที่ 2

บ้านป่าบง
ผู้ใหญ่บ้าน : นายสุพิศ คำจันทร์
หมู่ที่ 3

บ้านท่าต้นแฟน
ผู้ใหญ่บ้าน : นายฐปนนท์ ค้ามาก
 หมู่ที่ 4

บ้านถ้ำ
ผู้ใหญ่บ้าน : นายประจวบ จันทาพูน
หมู่ที่ 5

บ้านแม่เฟือง
ผู้ใหญ่บ้าน : นายปัญญา กองมา
หมู่ที่ 6

บ้านผาตั้ง
ผู้ใหญ่บ้าน : นายศรีใจ ยืนยงแสน
หมู่ที่ 7

บ้านป่าตึง
ผู้ใหญ่บ้าน : นายถาวร แก้วหลวง
หมู่ที่ 8

บ้านป่าตึง (ป่ากุ่ม)
ผู้ใหญ่บ้าน : นายณัฐพงษ์ ธิปัดเป่า
หมู่ที่ 9

บ้านป่าเมี้ยง
ผู้ใหญ่บ้าน : นายวิวัฒน์ โรจน์ทวีชัย
 หมู่ที่ 10

บ้านสันโค้ง
บ้านบริวาร : 
ห้วยน้ำริน,บ้านปะหล่อง
ผู้ใหญ่บ้าน : นายสมจิตร คืนมาเมือง
 หมู่ที่ 11

บ้านโป่งน้ำร้อน
ผู้ใหญ่บ้าน : นายสง่า คำซอน
 หมู่ที่ 12

บ้านห้วยยาโน
บ้านบริวาร : 
บ้านปางผักฮี้
ผู้ใหญ่บ้าน : นายปรีชา จินดาธรรม
 หมู่ที่ 13

บ้านทุ่งต่าง
ผู้ใหญ่บ้าน : นายมิตร ขัดคำกอง
 หมู่ที่ 14

บ้านห้วยมะหินฝน
ผู้ใหญ่บ้าน : นายอภิวัฒน์  จินดาทจักร
 หมู่ที่ 15
บ้านห้วยก้างปลา
บ้านบริวาร : 
บ้านห้วยปู,บ้านป่าบงงามบน,บ้านป่าบงงามล่าง,บ้านอีก้อ-ห้วยยาโน,บ้านลั๊วะพัฒนา
ผู้ใหญ่บ้าน : นายปฏิพันธ์ เผอเมี๊ยะ
 หมู่ที่ 16
บ้านห้วยต่าง (จะพือ)
บ้านบริวาร : 
บ้านเล่าชีก๋วย,บ้านอาแหยะ,บ้านเชี่ยวยี่,บ้านลอสาม
ผู้ใหญ่บ้าน : นายสุรศักดิ์ ปัญบือ
 หมู่ที่ 17

บ้านปางสา
บ้านบริวาร : 
บ้านจะดะ
ผู้ใหญ่บ้าน : นายจีระพรรณ หลีจา
 หมู่ที่ 18

บ้านใหม่เจริญ
ผู้ใหญ่บ้าน : นายสมชาย น้อยกอ
 หมู่ที่ 19
บ้านสันติสุข
บ้านบริวาร : 
บ้านกิ่วสะไต,บ้านรวมใจ,บ้านแสนใหม่,บ้านจะกอนะ,บ้านเฮโก,บ้านหล่อโย
ผู้ใหญ่บ้าน : นายชัยวัฒน์ ชีวินมหาชัย
 หมู่ที่ 20
บ้านเล่าฝู่
บ้านบริวาร : 
บ้านจะหยี,บ้านโป่งขม,บ้านโป่งป่าแขม,บ้านอาหลู่
ผู้ใหญ่บ้าน : นายอนันต์ อภิโชคสถาพร


จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน 
     มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 20,334 คน จำแนกเป็นชาย 10,039 คน หญิง 10,295 คน จำนวนครัวเรือน 7,456 ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 93 คน/ตารางกิโลเมตร โดยมีรายละเอียดแยกตามหมู่บ้าน ดังนี้

 
ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
บ้านป่าบง
บ้านป่าบง 
บ้านท่าต้นแฟน 
บ้านถ้ำ 
บ้านแม่เฟือง 
บ้านผาตั้ง 
บ้านป่าตึง 
บ้านป่าตึง (ป่ากุ่ม) 
บ้านป่าเมี้ยง 
บ้านสันโค้ง 
บ้านโป่งน้ำร้อน 
บ้านห้วยยาโน 
บ้านทุ่งต่าง 
บ้านห้วยมะหินฝน 
บ้านห้วยก้างปลา 
บ้านห้วยต่าง(จะพือ) 
บ้านปางสา 
บ้านใหม่เจริญ 
บ้านสันติสุข 
บ้านเล่าฝู่
หมู่ที่ 1
หมู่ทึ่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 12
หมู่ที่ 13
หมู่ที่ 14
หมู่ที่ 15
หมู่ที่ 16
หมู่ที่ 17
หมู่ที่ 18
หมู่ที่ 19
หมู่ที่ 20
317 
258 
464 
227 
83 
148 
433 
309 
64 
448 
314 
435 
131 
305 
980 
396 
446 
369 
831 
480
356 
311 
491 
256 
121 
238 
543 
432 
78 
580 
282 
518 
171 
402 
1,696 
526 
413 
116 
1,606 
903
343 
316 
564 
286 
118 
236 
514 
442 
94 
626 
318 
516 
170 
401 
1,728
 474 
447 
125 
1,666 
911
699 
627 
1,055 
542 
239 
474 
1,057 
874 
172 
1,206 
600 
1,034
341 
803 
3,424
1,000
860 
241
3,272
1,814
รวมทั้งหมด 7,456 10,039 10,295 20,334

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 14 แห่ง ดังนี้
   - วัดป่าบง หมู่ที่ 1
   - วัดทรายมูล (แม่เฟือง) หมู่ที่ 5
   - สำนักสงฆ์พุทธรังสี หมู่ที่ 6
   - วัดป่าตึง หมู่ที่ 7
   - สำนักสงฆ์ (น้ำตกตาดทอง) หมู่ที่ 7
   - วัดป่าเมี้ยง หมู่ที่ 9
   - วัดสันโค้ง หมู่ที่ 10
   - สำนักสงฆ์ลัวะสันเจริญ หมู่ที่ 10
   - วัดโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11
   - วัดปางผักฮี้ หมู่ที่ 12
   - วัดทุ่งต่าง หมู่ที่ 13
   - วัดห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14
   -  วัดจันทาราม หมู่ที่ 15
   - วัดใหม่เจริญ หมู่ที่ 18

มัสยิด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
   - มัสยิดอิสลาม (บ้านห้วยมะหินฝน) หมู่ที่ 14
   - มัสยิดอิสลามปางสา หมู่ที่ 17

โบสถ์ จำนวน 19 แห่ง ได้แก่
   - คริสตจักรแม่จัน หมู่ที่ 6
   - ศูนย์คริสตจักรบ้านป่าเมี้ยง หมู่ที่ 9
   - ศูนย์เจริญธรรมแม่จัน หมู่ที่ 10
   - คริสตจักรวิมลศีล หมู่ที่ 12
   - คริสตจักรของพระคริสต์ หมู่ที่ 12
   - คริสตจักรอาข่าบ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15
   - คริสตจักรเย้าห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15
   - คริสตจักรพระพรหัวทุ่ง หมู่ที่ 15
   - คริสตจักรบ้านห้วยปู่ หมู่ที่ 15
   - คริสตจักรข่าวดี หมู่ที่ 17
   - คริสตจักรปางสา หมู่ที่ 17
   - คริสตจักรแห่งความรัก กิ่วสะไต หมู่ที่ 19
   - คริสตจักรยงไท หมู่ที่ 19
   - คริสตจักรรวมใจ หมู่ที่ 19
   - คริสตจักรเล่าฝู่ หมู่ที่ 20
   - คริสตจักรบ้านจะหยี หมู่ที่ 20
   - คริสตจักรสรรเสริญ หมู่ที่ 20
   - คริสตจักรเจริญธรรมโป่งขม หมู่ที่ 20
   - คาทอลิกโป่งป่าแขม หมู่ที่ 20


การศึกษา
โรงเรียนอนุบาล จำนวน 2 แห่ง
   - โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู หมู่ที่ 4
   - โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าตึง หมู่ที่ 11

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 9 แห่ง ดังนี้
   - โรงเรียนบ้านป่าบง หมู่ที่ 1
   - โรงเรียนบ้านป่าตึง หมู่ที่ 8
   - โรงเรียนบ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10
   - โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11
   - โรงเรียนบ้านปางสา หมู่ที่ 17
   - โรงเรียนประชารัฐพัฒนา หมู่ที่ 12
   - โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14
   - โรงเรียนบ้านสันติสุข หมู่ที่ 19
   - โรงเรียนบ้านรวมใจ หมู่ที่ 19
   - โรงเรียนบ้านห้วยก้างปลา สาขาของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 4 แห่ง
   - โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
   - โรงเรียนบ้านรวมใจ
   - โรงเรียนบ้านสันติสุข
   - โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำ หมู่ที่ 4
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง หมู่ที่ 7, 8
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ 19

สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
   - สถานรับเลี้ยงเด็กปานตะวัน หมู่ที่ 3
   - สถานรับเลี้ยงเด็ก หมู่ที่ 15
   - สถานรับเลี้ยงเด็ก หมู่ที่ 16

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สังกัดสำนักงานเขตพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูง เขตที่ 2 อ.แม่จัน) จำนวน 6 แห่ง ดังนี้
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะพือ หมู่ที่ 16
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะกอนะ หมู่ที่ 19
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฮโก หมู่ที่ 19
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหล่อโย หมู่ที่ 19

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
   - ศศช.บ้านอาแหยะ หมู่ที่ 16
   - ศศช.บ้านหล่อโย หมู่ที่ 19
   - ศศช.บ้านแสนใหม่ หมู่ที่ 19
   - ศศช.บ้านกิ่วสะไต หมู่ที่ 19
   - ศศช.บ้านจะหยี หมู่ที่ 20
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จำนวน 4 แห่ง (หมู่ 8,10,11,16)


สาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง (หมู่ 8,14,17,19)
- สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 3 แห่ง (หมู่ 8,12,17)
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 97
- กองทุนยาและเวชภัณฑ์ (ศูนย์ อสม.) จำนวน 20 แห่ง (หมู่ 1 – 20)

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตู้ยามตำรวจประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง (หมู่ 14,19)

https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ : 0-5318-0022  โทรสาร : 0-5318-0021  อีเมล์ : 
admin@patung.go.th
www.patung.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง