Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ข้อบัญญัติ อบต.ป่าตึง
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/สินค้า OTOP
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น / แผนการดำเนินงาน / รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าตึง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
                         1.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
                         1.2 กลยุทธ์การส่งเสริม สนับสนุนศาสนา ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
                         2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
                         2.2 กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันปัญหายาเสพติด
                         2.3 กลยุทธ์การพัฒนา ศึกษา อบรมและฝึกอาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
                         2.4 กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ
                         2.5 กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสาธารณสุข การดูแลสุขภาพอนามัยและช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม
                         3.1 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  เศรษฐกิจ  พาณิชย์  การเกษตรและอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                         4.1 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
                         4.2 กลยุทธ์การพัฒนาดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                         5.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน
                         5.2 กลยุทธ์การส่งเสริมพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้มีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค  บริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
                         6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
                         6.2 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                         6.3 กลยุทธ์การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 7   การส่งเสริมรักษาความมั่นคงของรัฐ
                         7.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงชายแดนให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม

https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ : 0-5318-0022  โทรสาร : 0-5318-0021  อีเมล์ : 
admin@patung.go.th
www.patung.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง