Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ข้อบัญญัติ อบต.ป่าตึง
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/สินค้า OTOP
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น / แผนการดำเนินงาน / รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าตึง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 เม.ย. 2563 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.ป่าตึง
01 เม.ย. 2563 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง รายงานรับจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2563
20 พ.ย. 2562 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ตัวอย่างโครงการ ประเภทที่2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องโรคขององค์กรชุมชนหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น (งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข สำนักปลัด)
27 มิ.ย. 2562 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
27 มิ.ย. 2562 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12 มิ.ย. 2562 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
16 พ.ค. 2562 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562
06 พ.ค. 2562 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
04 เม.ย. 2562 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ป่าตึง
27 มี.ค. 2562 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ : 0-5318-0022  โทรสาร : 0-5318-0021  อีเมล์ : 
admin@patung.go.th
www.patung.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง