Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ข้อบัญญัติ อบต.ป่าตึง
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/สินค้า OTOP
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น / แผนการดำเนินงาน / รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าตึง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

04 เม.ย. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ข้อบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2561

04 เม.ย. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561

04 เม.ย. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ข้อบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.2561

04 เม.ย. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ข้อบัญญัติเหตุรำคาญ พ.ศ. 2561

04 เม.ย. 2562
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ข้อบัญญัติการควบคุมสัตว์ พ.ศ.2561

31 ต.ค. 2552
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ข้อบัญญัติ อบต.ป่าตึง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2552

31 ต.ค. 2546
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ข้อบัญญัติ อบต.ป่าตึง เรื่อง กิจการที่เป็นตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546

31 ต.ค. 2546
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ข้อบัญญัติ อบต.ป่าตึง เรื่อง ตลาด พ.ศ.2546

31 ต.ค. 2546
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ข้อบัญญัติ อบต.ป่าตึง เรื่อง สถานที่จำหน่วยอาหารและสะสมอาหาร (ฉบับที่ 2)

01 ต.ค. 2546
เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2546
https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ : 0-5318-0022  โทรสาร : 0-5318-0021  อีเมล์ : 
admin@patung.go.th
www.patung.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง