Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ข้อบัญญัติ อบต.ป่าตึง
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/สินค้า OTOP
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น / แผนการดำเนินงาน / รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าตึง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภา อบต.
Responsive image
Responsive image
นางนาที อนุวรชิกา
ประธานสภา อบต.ป่าตึง
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายสมหมาย ลินลาด
รองประธานสภา อบต.ป่าตึง
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายสุนทร คืนมาเมือง
เลขานุการสภา อบต.ป่าตึง
Responsive image
Responsive image
นายสัมพันธ์ จักรสาน
ส.อบต.ป่าตึง หมู่ที่.๑
Responsive image
นายคิด จขุเนตร
ส.อบต.ป่าตึง หมู่ที่ ๒
Responsive image
นายแก้ว ขันธิวงค์
ส.อบต.ป่าตึง หมู่ที่ ๒
Responsive image
นายบุญช่วย คำแพร
ส.อบต.ป่าตึง หมู่ที่.๓
Responsive image
นายสุรศักดิ์ สุฉายา
ส.อบต.ป่าตึง หมู่ที่.๔
Responsive image
นายบุญรอด นาวีรัตน์
ส.อบต.ป่าตึง หมู่.๕
Responsive image
นายเสาร์ เขื่อนคำแสง
ส.อบต.ป่าตึง หมู่ที่.๕
Responsive image
นายประโยชน์ ยานะใจ
ส.อบต.ป่าตึง หมู่ที่.๘
Responsive image
น.ส.จุรีรัตน์ ปัญบือ
ส.อบต.ป่าตึง หมู่ที่.๙
Responsive image
นายสมจิตร โค้งคลหาญ
ส.อบต.ป่าตึง หมู่ที่.๑๐
Responsive image
นายฉลาด สมฟองทอง
ส.อบต.ป่าตึง หมู่ที่.๑๑
Responsive image
นายทรงเดช มณีรัตน์
ส.อบต.ป่าตึง หมูที่.๑๑
Responsive image
นายอุ๊ด วังมล
ส.อบต.ป่าตึง หมูที่.๑๒
Responsive image
นายทองสุข กองมา
ส.อบต.ป่าตึง หมู่ที่.๑๒
Responsive image
นายสุรพล ยืนยงแสน
ส.อบต.ป่าตึง หมู่ที่.๑๓
Responsive image
นายสงวน จันทร์สิงห์
ส.อบต.ป่าตึง หมู่ที่.๑๔
Responsive image
นายสมศักด์ ไข่กา
ส.อบต.ป่าตึง หมู่ที่.๑๔
Responsive image
นายนาวิน เพอเมี๊ยะ
ส.อบต.ป่าตึง หมู่ที่.๑๕
Responsive image
นายเทอดทูน เมืองใจ
ส.อบต.ป่าตึง หมู่ที่.๑๖
Responsive image
นายอากู่ ปัญบือ
ส.อบต.ป่าตึง หมู่ที่.๑๖
Responsive image
นายชัชวาล หลียา
ส.อบต.ป่าตึง หมู่ที่.๑๗
Responsive image
นายมนตรี แซ่จ๋าว
ส.อบต.ป่าตึง หมู่ที่.๑๗
Responsive image
นายเจริญ ธิปัดเป่า
ส.อบต.ป่าตึง หมู่ที่.๑๘
Responsive image
นายชินา เบกาบู่
ส.อบต.ป่าตึง หมู่ที่.๑๙
Responsive image
นายสุรเชษฐ์ กัญจนากร
ส.อบต.ป่าตึง หมู่ที่.๒๐
Responsive image
Responsive image
นายเจริญ ถวิลรุ่งเรือง
ส.อบต.ป่าตึง หมู่ที่.๒๐
Responsive image
https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ : 0-5318-0022  โทรสาร : 0-5318-0021  อีเมล์ :
patung_maechan@hotmail.com
www.patung.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง