Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ข้อบัญญัติ อบต.ป่าตึง
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/สินค้า OTOP
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น / แผนการดำเนินงาน / รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าตึง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายทัต วังเมือง
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง หมายเลขติดต่อ : 065-478-9636
Responsive image
Responsive image
Responsive image
สิบเอกอวิรุทธิ์ ปันต่า
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง : 094-8299112
Responsive image
Responsive image
นางศิวพร ตุ่นแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด : 080-034-3357
Responsive image
นางสาวธิดารัตน์ ธูปเรือง
นักวิขาการสาธารณสุข : 08-7738-3648
Responsive image
นางสาววิชุตา แดงตุ้ย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป : 08-82665450
Responsive image
นางภักดีพร ทองคำ
นักพัฒนาชุมชน : 08-9758-5610
Responsive image
นางสาวกนกพร โภชนพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน : 087-1760155
Responsive image
นายอมรชัย ยอดธรรมศร
นิติกร : 085-7066939
Responsive image
น่ายวิโรจน์ คำแสน
นักทรัพยากรบุคคล : 084-9489135
Responsive image
จ.อ.รัฐภูมิ ศรีเจริญตา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นางสุพิน ศิริยานนท์
นักจัดการงานทั่วไป : 087-7880704
Responsive image
นางลิลาวรรณ คิดอ่าน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นางสาวศณิชา ยืนยงแสน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นางพัชรี เปี่ยมตาชู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
Responsive image
นายสุพจน์ อุปสาแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายอุดร ดาวรื่น
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นางบัวจร อูปสาแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นายเจริญ เงินปา
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายบุรินทร์ วิบูลสิริพร
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นายวุธ พงษ์เกตุ
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายเจริญพงศ์ ธิปัดเป่า
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายสมัย สุขโน
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายจรัส ยืนยงแสน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายอุดร ดาวรื่น
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวเสาวณี น้อยกอ
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางพัชรี อุษา
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางพูนสุข จันอิน
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวศรัญญา เยอส่อ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายบุญทา ติป่าตึง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นางศศิธร สิงข์ขร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นางสาวพรรณพิไล แซ่ว่าง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายชยพล ผลสว่าง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นางสาวรัตติกาล พุทธิกา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายอินสอน นารัตน์
พนักงานจ้างบริการ
Responsive image
นายธีรวิชย์ เหล่าบัว
พนักงานจ้างทั่วไป
https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ : 0-5318-0022  โทรสาร : 0-5318-0021  อีเมล์ :
patung_maechan@hotmail.com
www.patung.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง