Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ข้อบัญญัติ อบต.ป่าตึง
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/สินค้า OTOP
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น / แผนการดำเนินงาน / รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าตึง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง
Responsive image
Responsive image
นายทัต วังเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง หมายเลขติดต่อ : 065-478-9636
Responsive image
Responsive image
Responsive image
ส.อ.อวิรุทธิ์ ปันต่า
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง : 094-829-9112
Responsive image
นายจำรัส ปิงยอง
วิศวกรโยธา : 081-531-2421
Responsive image
Responsive image
นายธรรมนูญ เรือคำ
นายช่างโยธา :087-631-7682
Responsive image
นายชัยรัตน์ ใจกล้า
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
Responsive image
นายบุญนพ กันตี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
Responsive image
นางหทัยรัตน์ เรืองปัญญา
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นางสาวจุฑามาศ จันทาพูน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายวสันต์ ชุ่มเมืองเย็น
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายสมรรถชัย อุษา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายทนงศักดิ์ สิงห์คำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ : 0-5318-0022  โทรสาร : 0-5318-0021  อีเมล์ :
patung_maechan@hotmail.com
www.patung.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง